FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Phân hệ quản trị tài chính kế toán (FIN)

Phân hệ quản trị tài chính kế toán (FIN)

Tổng quan

Quản trị tài chính trong ERP

Chi tiết phân hệ

  • Video tổng quan phân hệ Quản trị tài chính kế toán (FIN) trong giải pháp SS4U.ERP
  • Nội dung trình bày gồm 2 phần:
    • Giới thiệu tổng quan phân hệ Quản trị tài chính kế toán.
    • Demo các chức năng chính của phân hệ trên hệ thống SS4U.ERP.