FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.BI

SS4U.BI

Giới thiệu giải pháp SS4U.BI

Tích hợp Business Intelligence

SS4U đã xây dựng thành công kho dữ liệu (data warehouse) để tổng hợp, đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm ERP, phần mềm HRM của công ty và kết nối với các công cụ quản trị thông minh BI (Business Intelligence) với nhiều hãng như SAP, Oracle, Micorosoft,…


Với công cụ này sẽ giúp lãnh đạo các doanh nghiệp khai thác tối đa, thuận lợi và thông minh nhất dữ liệu của doanh nghiệp mình khi triển khai phần mềm của SS4U.

Tổng quan về BI

BI là tập trung các công nghệ và công cụ để chuyển đổi những dữ liệu thô thành những thông tin có nghĩa và có ích cho mục đích phân tích kinh doanh. BI là các ứng dụng và công nghệ để chuyển dữ liệu doanh nghiệp thành hành động.

Chức năng của SS4U.BI

  • BI – Hệ thống báo cáo quản trị thông minh
  • BI – Giúp cho nhà quản trị ra quyết định nhanh, sáng suốt hơn.
  • BI – Công cụ báo cáo phân tích trực quan.
  • BI – Dự báo được xu hướng
  • BI – Giúp quản trị doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi,…

7 Dashboard của SS4U.BI Express

1. Phân tích tổng quan


Thông tin điều hành doanh nghiệp

Báo cáo phân tích tổng quan

Báo cáo phân tích tổng quan theo giá thành sản xuất

Báo cáo phân tích tổng quan thống kê PO

Báo cáo phân tích tổng quan truy vấn PO

Báo cáo phân tích tổng quan theo dự trù SO

Báo cáo phân tích tổng quan theo thống kê SO

Báo cáo phân tích tổng quan đề nghị giao hàng

Báo cáo phân tích tổng quan theo dự trù sản xuất

Báo cáo phân tích tổng quan theo truy vấn lệnh sản xuất

Báo cáo phân tích tổng quan về tồn kho hàng hóa

Báo cáo phân tích tổng quan Nhập Xuất Tồn

2. Phân tích doanh thu


Báo cáo phân tích doanh thu tổng quan

Báo cáo phân tích doanh thu theo khu vực

Báo cáo phân tích doanh thu theo sản phẩm

Báo cáo phân tích doanh thu theo khách hàng

Báo cáo phân tích doanh thu theo đơn hàng

Báo cáo phân tích doanh thu theo Salemans

Báo cáo phân tích so sánh doanh thu

Báo cáo phân tích doanh thu theo forecast doanh số

3. Phân tích tồn kho


Báo cáo phân tích tồn kho hàng hóa

Báo cáo phân tích tồn kho theo nhóm kho

Báo cáo phân tích tồn kho theo mặt hàng

Báo cáo phân tích tồn kho theo nhập xuất tồn

4. Phân tích công nợ


Báo cáo phân tích công nợ tổng quan

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo phân tích công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải trả

Báo cáo phân tích công nợ phải trả

5. Phân tích nguồn nhân lực


Báo cáo phân tích tổng quan nguồn nhân lực

Báo cáo phân tích nguồn nhân lực về cơ cấu lao dộng

Báo cáo phân tích nguồn nhân lực về cơ cấu nhân sự theo độ tuổi, trình độ

Báo cáo phân tích nguồn nhân lực về phân tích lương

6. Phân tích chi phí


Báo cáo phân tích tổng quan chi phí

Báo cáo phân tích cơ cấu chi phí sản xuất

Báo cáo phân tích cơ cấu chi phí gián tiếp

7. Phân tích chi số tài chính


Báo cáo phân tích chỉ số tài chính

 

  • Thông tin chi tiết Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video: https://youtu.be/TzB6JnXC02I
 

 

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial